︎︎︎Terug


Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities
 1. DO THE RIGHT THING by Mich, gevestigd te Nijmegen, KvK-nummer 81488645, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als by Mich.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan by Mich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


 Artikel 2 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden
 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en producten door of namens by Mich waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de zakelijke klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op de door by Mich in het kader van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.


Artikel 3 - Totstandkoming
 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt het aanbod na 14 kalenderdagen. Een aanbod dient te allen tijde schriftelijk te worden bevestigd.
 2. Bij acceptatie van het aanbod, wordt automatisch akkoord gegaan met deze algemene voorwaarden.
 3. Een datum is pas definitief gereserveerd na acceptatie van de offerte. Zo lang het aanbod niet is aanvaard is by Mich gerechtigd een andere opdracht aan te gaan voor de gewenste datum.
 4. By Mich kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Al hetgeen buiten het aanbod wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.


Artikel 4 - Tarieven en betalingen
 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. In de offerte staat het gebruikelijke, de pakketprijs of het uurtarief van by Mich vermeld. Eventuele overige bijkomende kosten, zoals locatiehuur, worden apart vermeld. Meerwerk door een wijziging in de overeenkomst of wijziging in de standaard stijl van by Mich, reis- en parkeerkosten en eventueel stockmateriaal zullen apart worden gefactureerd.
 3. By Mich is gerechtigd met een aanbetaling te werken. Content zal niet in definitieve versie worden geleverd voor de gehele betaling is voldaan.
 4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. By Mich heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen.
 5. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 6. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 7. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.
 8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van by Mich onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 5 - Informatieverstrekking klant
 1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan by Mich.
 2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. By Mich zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Klant vrijwaart by Mich voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.


Artikel 6 - Uitvoering van de overeenkomst
 1. By Mich voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Klant dient op de hoogte te zijn van de standaard stijl van by Mich.
 2. Klant dient de omstandigheden zo gunstig mogelijk te maken voor by Mich tijdens haar werkzaamheden.
 3. Indien een bepaalde locatie is gewenst door klant, is deze verantwoordelijk voor het regelen van de locatie en de bijbehorende kosten, tenzij anders overeengekomen.
 4. Indien by Mich tijdens uitvoering van de overeenkomst tegenwerking ondervindt door derde partijen, kan zij niet aansprakelijk worden gehouden door verminderde resultaten als gevolg hiervan.
 5. Indien klant niet tevreden is met de geleverde content vanwege de locatie, zichtbare weersomstandigheden, kledingkeuze, bewerking of andere factoren die vooraf kenbaar waren, of situaties die vallen onder artikel 9 van deze voorwaarden, zijn geen reden de werkzaamheden kosteloos opnieuw te doen.
 6. Klant is gehouden tijdig aanwezig te zijn voor de overeengekomen werkzaamheden. Indien klant te laat komt, komt deze tijd te vervallen


Artikel 7 - Wijziging en annulering
 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft by Mich de mogelijkheid een shoot te onderbreken of verplaatsen. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte, extreme weersomstandigheden en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. By Mich maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. Indien mogelijk zullen partijen een nieuwe datum overeenkomen. Indien er niet tot een gezamenlijke oplossing kan worden gekomen heeft de klant het recht tot ontbinding.
 2. Annulering door de klant voor een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. By Mich heeft tijd gereserveerd voor de geplande werkzaamheden. Wanneer er geen sprake is van geldige omstandigheden die enkel ter beoordeling komen van by Mich, gelden dan ook de volgende regels met betrekking tot annulering: annulering is tot 30 dagen voor de geplande werkzaamheden kosteloos; bij annulering tussen 30 en 7 kalenderdagen voor de draaidag wordt 25% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; annulering binnen 7 kalenderdagen resulteert in volledige betaling van de kosten.


Artikel 8 - Overmacht
 1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaan making. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
 3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen.
 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid schade
 1. By Mich is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. By Mich is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. By Mich is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadigingen van persoonlijke eigendommen van klant gedurende een shoot op locatie.
 4. By Mich kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen.
 5. By Mich is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door derden en leveranciers zijn veroorzaakt, ook indien by Mich een aanbeveling voor deze derden heeft gedaan.
 6. By Mich is niet verantwoordelijk voor de weersomstandigheden op de content.
 7. By Mich is niet verantwoordelijk voor mankementen aan de content door oorzaken buiten haar controle evenals voor bestaande achtergronden, storende elementen of lichtsituaties die een negatieve impact kunnen hebben op de beelden.
 8. By Mich is tevens niet verantwoordelijk voor het niet bereikbaar zijn van suggesties door haar aangedragen, waaronder de toegankelijkheid van locaties of vervoer.
 9. Klant is zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming en het betalen van eventuele bijbehorende tarieven om op een bepaalde locatie te draaien.
 10. Klant blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
 11. Klant is verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van alle aanwezigen om gefilmd te worden tijdens een draaidag op een openbare locatie. 
 12. Klant is zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up van de digitaal aangeleverde bestanden.
 13. In geval door klant schade wordt toegebracht aan apparatuur tijdens de uitvoering van de werkzaamheden, is de klant gehouden de taxatiewaarde te vergoeden. 
 14. Indien een SD-kaart van by Mich corrupt gaat voordat de content is geleverd, kan de draaidag kosteloos opnieuw worden gedaan. By Mich is in een dergelijk geval geen schadevergoeding verschuldigd. 
 15. In het geval dat By Mich een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door haar in rekening is gebracht, tenzij de wet anders bepaalt. 
 16. Klant vrijwaart by Mich tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten. 


Artikel 10 - Auteursrecht, licentie en publicatie
 1. De rechten op de door by Mich aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij by Mich. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming en mogelijke betaling.
 2. Klant komt een publicatierecht toe, inzake het vooraf overeengekomen, van content na volledige betaling van het factuurbedrag. Content mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden of media dan vooraf overeengekomen, zonder aanvullende licentie aan te schaffen.
 3. Indien content commercieel gebruikt wenst te worden, dient de leverancier toestemming te verkrijgen van by Mich en is gehouden aan naamsvermelding te doen.
 4. Klant is niet gerechtigd aangeleverd beeldmateriaal te bewerken, knippen of uit te snijden. Dit omvat tevens het plaatsen van (Instagram) filters.
 5. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
 6. Bij inbreuk komt by Mich een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.
 7. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant by Mich toestemming het beeldmateriaal te gebruiken voor advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal, portfolio en demonstratiemateriaal, tenzij hier voorafgaand aan de overeenkomst uitdrukkelijk bezwaar tegen wordt gemaakt.


Artikel 11 - Bijzondere bepalingen
 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.
 2. By Mich behoudt het recht om een deel van een draaidag te annuleren in het geval van seksuele intimidatie, pesterijen, geweld, bedreiging of ander ongewenst gedrag door klant of aanwezigen. In geval de werkzaamheden hierdoor niet worden voltooid, kan klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.


Artikel 12 - Workshops
 1. By Mich behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de data en locatie van een workshop. In geval de locatie of data door by Mich wordt gewijzigd, heeft klant het recht te annuleren of zich kosteloos in te schrijven voor een workshop op een later moment.
 2. Wanneer klant onverwachts verhinderd is voor een workshop mag het deelnamebewijs worden doorverkocht zo lang de nieuwe deelnemer aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet en dit vooraf met by Mich wordt besproken.
 3. Wanneer foto’s worden gemaakt tijdens een workshop door klant dient dit te allen tijde kenbaar te worden gemaakt aan by Mich en het is uitdrukkelijk verboden deze content voor andere doeleinden te gebruiken dan persoonlijk gebruik. Beeldmateriaal mag enkel worden gedeeld op social media wanneer by Mich in het bericht wordt getagd en geen duidelijk cursusmateriaal zichtbaar is. Wanneer andere deelnemers herkenbaar op dit beeldmateriaal staan, is tevens toestemming van hen nodig.
 4. By Mich behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.


Artikel 13 - Levering
 1. By Mich spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte leveringstermijn die partijen overeenkomen in acht te worden genomen. Aan deze schatting kunnen echter geen rechten worden ontleend. Content wordt nimmer geleverd tot de volledige betaling is voldaan.
 2. By Mich maakt en bewerkt content naar eigen inzicht. Geselecteerd materiaal wordt bewerkt volgens de normale standaarden. Klant verklaart bekend te zijn met de stijl van By Mich. Aanvullende wensen van klant leveren meerwerk op en zullen als dusdanig worden gefactureerd.
 3. Content wordt in hoge resolutie verzonden. Na ontvangst van het materiaal is klant zelf verantwoordelijk voor het maken van een back-up.
 4. By Mich is niet gehouden om niet geselecteerd en/of onbewerkt materiaal aan te leveren.
 5. Klant is gerechtigd tot het zien van een voorvertoning en het gebruikmaken van ten minste één correctieronde in zoverre de gewenste wijzigingen redelijk zijn en binnen de gebruikelijke stijl van by Mich passen. Na de voorbeeldmodule/ voorbeeldvideo zijn wijzigingen op het huisstijl gebruik, muziek en elke vorm van vormgeving niet meer mogelijk. Na aflevering van alle videomodules/voorbeeldvideo heeft de klant voor elk nog één correctieronde voor schoonheidsfoutjes, tekstueel onjuiste vermeldingen of spellingsfouten zodat de modules/andere video’s foutloos afgeleverd worden. 


Artikel 14 - Klachten
 1. Klant is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten binnen 14 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan by Mich. Zij streeft ernaar binnen 7 kalenderdagen op klachten te reageren.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.


Artikel 15 - Geschilbeslechting
 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens by Mich en betrokken derden 12 maanden.Privacy verklaring 

Zodra je onze website www.bymich.nl bezoekt, contact met ons opneemt of iets koopt, ontvangen we informatie over jou. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we met die informatie doen. We gaan altijd zorgvuldig met je informatie om en slaan die veilig op. Heb je vragen of wil je weten welke informatie we van je hebben, neem dan contact op met ons. We kunnen deze privacy verklaring aanpassen als we dat nodig vinden. We raden je daarom aan deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 27 februari 2023.


Artikel 1 - Wie ben ik?
By Mich is een eenmanszaak, gevestigd te Nijmegen. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 81488645. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.


Artikel 2 - Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, eventuele bedrijfsnaam, adres, woonplaats, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de bijzondere persoonsgegevens die ik verwerk door jou en andere betrokkenen te filmen, originele videobestanden, jouw telefoonnummer of Skype/Zoom om een draaiboek op te kunnen stellen en overige communicatie omtrent de werkzaamheden. Ik gebruik deze gegevens om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Ik bewaar deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, eventuele bedrijfsgegevens, factuuradres, levering adres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin de video’s die ik heb gemaakt met daarin jouw (bedrijfs)naam wanneer jij hier met het aangaan van de overeenkomst geen bezwaar tegen hebt gemaakt. Ik bewaar deze content onbeperkt in mijn archief, tenzij jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventuele bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, klantnummer en bankgegevens. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens van jou anonimiseren.  

Mocht jij onverhoopt een klacht hebben over mijn dienstverlening, zal ik je naam, eventuele bedrijfsgegevens, e-mail, telefoonnummer, factuurnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor je te kunnen komen. Deze gegevens gebruik ik voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Ik zal gegevens met betrekking tot klachten 1 jaar na afhandeling verwijderen.  

Ik heb een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, e-mail en social media account voor direct marketing en social media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen zodra jij je uitschrijft van mijn nieuwsbrief of aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van mijn website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee jij mijn website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen jouw apparaten niet beschadigen.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw voornaam, bedrijfsnaam en inhoud van jouw bericht. Met het plaatsen van jouw bericht worden deze gegevens zichtbaar voor mij. Recensies over mijn diensten kan ik op mijn website plaatsen uit commercieel belang. Ik verwijder deze zodra ze niet meer representatief zijn voor mijn dienstverlening of jij een verzoek doet tot verwijdering.

Wanneer jij contact met mij op wilt nemen via de website, vraag ik om jouw naam en e-mail. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Ik verwerk jouw naam, e-mailadres en overige gegevens die van belang zijn voor de desbetreffende training of webinar wanneer jij je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld via een inschrijfformulier. Ik bewaar deze gegevens tot jij je uitschrijft. Jij kunt nog opvolg mails krijgen die verband houden met het onderwerp van de training of webinar waarvoor jij je hebt ingeschreven. Daarnaast kan het privacybeleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer jij via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Indien het een betaalde webinar of training betreft, verwerk ik tevens jouw factuurgegevens. Deze gegevens bewaar ik 7 jaar conform de regels van de Belastingdienst.

Ten behoeve van jouw persoonlijke account wanneer jij deelneemt aan mijn online academie verwerk ik tot slot een wachtwoord. Ik sla dit wachtwoord versleuteld op in combinatie met jouw e-mailadres en/of gebruikersnaam. Dit doe ik om beveiligingsfraude te voorkomen. Ik bewaar deze accountgegevens totdat jij jouw account verwijdert of geen toegang meer hebt tot de betreffende content.


Artikel 3 - Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt. Daarnaast kan het zijn dat ik jouw gegevens heb verkregen via de Kamer van Koophandel, van een van mijn klanten wanneer jij ook aanwezig bent tijdens de opname en jou daar vastleg, of wanneer ik door een andere partij word ingehuurd om te komen filmen.


Artikel 4 -  Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

Inzage
Je kunt te allen tijde een verzoek doen bij mij om jouw gegevens in te zien.

Wijziging
Als je op basis van inzage je gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek indienen. Jij kunt zelf ook een aantal gegevens wijzigen in jouw persoonlijke account.

Bezwaar
Tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

Gegevensoverdracht
Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

Intrekking
Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van jouw identiteitsbewijs, naar dotherightthingbymich@gmail.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk beoordelen. Wanneer ik niet aan je verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten waarom ik jouw verzoek afwijs.


Artikel 5 - Wie ontvangen jouw gegevens?
Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en externe adviseurs. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 
Artikel 6 -  Slotbepalingen
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over deze verklaring of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar dotherightthingbymich@gmail.com. Als je een klacht hebt over de manier waarop ik met je gegevens om ga kun je mij dat ook laten weten. Daarnaast kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.